Whut Design & Research Institue Co.Ltd

FIRST ROUND

Tenderer Code

CD2023

Bailiff code

27002

Name of tenderer, country
Whut Design & Research Institue Co.Ltd, China

Lead architects:
Yizhen He

Design team:
Yizhen He
Deng Haijuan
Dai Kang
Junfeng Wu
Xiu Jin
Can Zhang