Puyu Architectural Design Consulting (Beijing) Co., Ltd.

FIRST ROUND

Tenderer Code

PY0926

Bailiff code

28016

Name of tenderer, country
Puyu Architectural Design Consulting (Beijing) Co., Ltd., China

Lead architects:
Xinyu Bai

Design team:
Xinyu Bai
Lei Yuan
Sijue Zheng