LI Tian

THIRD ROUND

Tenderer Code

QR1195

Bailiff code

28026

Name of tenderer, country
LI Tian, France

Lead architects:
Tian LI

Design team:
Tian LI, Shan Jiang,  Ons Larguech,
Zihao Wang, Ala Raassa